Головна Зв`язне мовлення Інноваційні підходи у формуванні комунікативного зв'язного мовлення
Інноваційні підходи у формуванні комунікативного зв'язного мовлення
Вівторок, 10 травня 2011, 15:43

Корекційно-виховна робота у спе­ціальному дошкільному навчальному закладі здійснюється в тісному взаємозв'язку лого­педа, вихователя й батьків. Так, протягом останніх п'яти років педагогічним колек­тивом ДНЗ № 611 удосконалювалася сис­тема корекційно-розвивальної та пропе­девтичної роботи, з обов'язковим враху­ванням креативно-інноваційного підходу.

 

Своєчасно сформована мовленнєва компетентність у дошкільному віці є голов­ною умовою подальшого успішного на­вчання у школі. Одним з основних завдань у цьому напрямі є формування в дітей комунікативного зв'язного мовлення. Процес мовленнєвого розвитку не може ґрунтуватися на простих, однозначних і готових рецептах, адже його кінцевий успіх багато в чому визначається творчим підхо­дом до викладу навчального матеріалу, індивідуальними віковими та психофі­зичними особливостями дошкільнят. Тому особлива увага в корекційно-розвивальному процесі ДНЗ № 611 звертається на такі напрями навчально-виховної роботи, як створення предметно-ігрового середовища, проведення сюжетно-рольових ігор та виховання безпеки життєдіяльності. Під час гри дошкільник може домо­витися з іншими дітьми лише за допомогою мовлення. Спонукаючи дитину до розмови, гра сприяє її мовленнєвому розвитку.


Особливого значення в дитячому садку набула сюжетно-рольова гра. Саме завдяки їй відбувається найбільш інтенсивне форму­вання всіх компонентів мовленнєвої сис­теми, зокрема фонетики, лексики і, що дуже важливо для дітей з мовленнєвими вадами, граматики та зв'язного мовлення. У молодшому дошкільному віці тільки фрагментарно, а у середньому та старшому - вже повною мірою в дітей з'являється потреба діяти так, як дорослі, робити все самотужки. Суперечності між прагненням усе зробити самій і реальними можли­востями спонукають дитину реалізовувати свої інтереси в сюжетно-рольовій грі. У процесі сюжетно-рольової гри в дошкільнят розвивається здатність до творення й реалізації задуму. Спочатку спонтанна, вона з часом постає як свідомо задумана тема. Реалізуючи її діти не просто механічно копіюють дії дорослих, а й відтворюють почуття, переживання. У сюжетно-рольовій грі дитина діє не лише від свого імені, а й від імені іншої особи, що дає їй змогу виокремити себе з-поміж інших. Тому ми надаємо можливість дітям самостійно обирати тему, будувати сюжет, розподіляти ролі, інакше гра втрачає своє значення і перетворюється на формальну. Наші педагоги лише спрямовують, підка­зують і коригують дії гравців.


Кожен етап сюжетно-рольової гри важливий і необхідний. Він потребує серйоз­ного і вдумливого підходу з боку педагога, бо від того, наскільки ефективно діти засвоять те, про що дізналися сьогодні, залежить опанування складнішого матеріалу завтра. Вміле керівництво грою полягає в тому, щоб знайти найбільш вдалий педа­гогічний прийом для розвитку морально цінної сюжетної лінії, корекції негативного сюжету, тактовного розв'язання конфлікту між дітьми під час розподілу ролей та логічного завершення гри. Керівництво сюжетно-рольовою грою — нелегка справа для педагога, оскіль­ки потребує неабиякого терпіння, спосте­режливості та педагогічного такту. Ми переконалися, що сюжетно-рольова гра – ефективний засіб не лише мовленнєвого, а й всебічного розвитку дитини, це чудова можливість психологічного розвантаження. А відновити сюжетно-рольову гру, поновити її статус провідної діяльності дошкільнят ми зможемо тільки завдяки систематичній та послідовній організації ігрової діяльності у дитячих садках.


Мовленнєву компетентність дошкіль­ника педагоги ДНЗ № 611 також розши­рюють використанням театралізованої діяльності. На основі казок проводяться цікаві ігри-драматизації, лялькові вистави. Значну роль у цьому процесі відіграє музичний керівник, який допомагає в організації, проведенні та музичному супроводі того чи іншого заходу. Корекція зв'язного мовлення здійсню­ється педагогами під час занять, в ігрових ситуаціях, на прогулянці. Особливе значення має формування зв'язного мовлення в умовах сім'ї, адже тільки закріплюючи вдома набуті на логопедичних заняттях навички, дитина вчиться правильно розмовляти, оволодіває повноцінним мовленням. Ознайомлення дітей з нав­колишнім світом, формування трудових та гігієнічних навичок також сприяють розвитку мовлення. Слу­хання казок, віршів та оповідань, перегляд мультиплікаційних фільмів, їх переказ - головне в роботі над зв'язним мовленням.


Розвиток комунікативного зв'язного мовлення має велике значення для все­бічного розвитку дитини. Виховання уміння вільно володіти мовленням - одне з найваж­ливіших завдань у навчально-виховному процесі спеціального дошкільного закладу. Це вміння тісно пов'язане із загальним розумовим розвитком дитини, рівнем сформованості логічного та образного мислення. Розповіді, перекази художніх творів, навіть просто розмови формують у дошкільника творчі здібності, розвивають естетичне сприймання, виховують інто­наційну виразність мовлення.


Отже, логопедична робота з розвитку зв'язного мовлення дітей потребує значної цілеспрямованої уваги. Вона невід'ємно пов'язана з розвитком словника, форму­ванням граматичної сторони мовлення, бо в мовленні слово використовується в тій чи іншій словоформі, а словоформи пов'язані між собою за законами граматики. Корекційно-розвивальна робота повинна бути спрямована як на формування правильного зв'язку слів у реченні (узгодження, керу­вання, прилягання), так і на правильне вживання в них службових слів. Працюючи над словосполученнями, необхідно спрямо­вувати увагу на те, щоб вони обов'язково включалися в речення. Тільки поєднуючи роботу над усіма мовленнєвими ланками, спираючись як на словесний, так і на ілюстративний матеріал, можна досягти удосконалення мовленнєвих умінь, без яких неможливий гармонійний розвиток дитини та її подальше навчання у школі.Автор: Кононенко Н. А.,
вихователь-методист дошкільного

навчального закладу № 611

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити