Головна Розвиток розумових здібностей у дітей із затримкою психомовленнєвого розвитку під час використання комп’ютерних дидактичних ігор
Розвиток розумових здібностей у дітей із затримкою психомовленнєвого розвитку під час використання комп’ютерних дидактичних ігор
Неділя, 08 травня 2011, 14:23

Важливим завданням сьогодення є становлення творчої активної особистості, здатної вносити про­гресивні зміни в життя суспільства, уміти вибирати, ставити та долати проблеми, бути винахідливою, мати творчу уяву. Цей процес на основі вікових особливос­тей та при сприятливих психолого-педагогічних умо­вах починається вже у молодшому віці.У життя дітей світ входить поступово. Спочатку ди­тина пізнає те, що оточує її в сім'ї, у дитячому садку. Важливу роль при цьому відіграють щоденні вражен­ня від спілкування з людьми. Задовольнити дитячу допитливість, залучити ди­тину до активного пізнання навколишнього світу, ово­лодіти способами пізнання зв'язків між предметами та явищами допоможе гра. А коли ця гра відбувається з використанням комп'ютера — це дуже цікаво як для дитини, так і для педагога. Навчати граючись! Ця ідея цікавила багатьох педа­гогів. Практично вирішити цю проблему зміг наш су­часник, наразі добре відомий всім Ш. Амонашвілі. Він показав, як через гру можна ввести дитину у склад­ний світ пізнання. Ш. Амонашвілі грає, спілкуючись зі своїми вихованцями. І це важливе вміння дорослої людини спілкуватись на рівних із дитиною щедро ви­нагороджується — блиском допитливих очей, живою активністю сприймання, щирою любов'ю до Вчителя.


На сучасному етапі розвитку нашого суспільства виникла тенденція до відкриття спеціальних закладів для дітей з затримкою психомовленнєвого розвитку. Перед педагогічним колективом таких закладів стоїть завдання підготувати своїх вихованців до навчання в загальноосвітній школі, а в майбутньому і до ви­робничої, суспільно корисної праці та самостійного життя. Вирішальну роль у попередженні затримки пси­хомовленнєвого розвитку відіграє рання корекційно-виховна робота, яка дає змогу попередити вторинні відхилення в розвитку дитини. Зважаючи на особливості розвитку, такі діти ще більше, ніж ті діти, які нормально розвиваються, по­требують цілеспрямованого навчання під орудою до­рослого. Вагоме місце під час навчання і виховання по­сідають дидактичні ігри. Головна їхня особливість у тому, що завдання дітям ставлять в ігровій формі.


Використовуючи комп'ютерні дидактичні ігри, діти грають, не підозрюючи, що засвоюють якісні знання, оволодівають навиками дій з комп'ютером, вчаться правильно поводитися з технікою. Кожне спілкуван­ня з комп'ютером сприяє сенсорному розвитку ди­тини — розвиває її сприйняття і формує уявлення про зовнішні властивості предметів: їхню форму, ко­лір, величину, положення в просторі тощо. У дитини з'являється можливість оволодіння естетичними цін­ностями у природі і суспільстві. Зі сприйняття пред­метів і явищ починається пізнання, тому сенсорні зді­бності є фундаментом розумового розвитку. Пізнавальний і виховний зміст комп'ютерних ігор визначається метою, яка конкретизується в доступній для дитини формі — в ігровому завданні, яке, звісно, цікавить дітей, але водночас породжує запитання: як це зробити. Про способи виконання ігрового завдан­ня йдеться у правилах гри, цікавих і зрозумілих дітям. У правилах гри закладено і глибший зміст — пізнання світу й виховання певних моральних якостей. Для ді­тей правила завжди важливі як способи розв'язання ігрового завдання, досягнення успіху.


Кожен із названих структурних компонентів має своє певне призначення, але вони разом у взаємо­зв'язку спонукають дітей до пізнавальної та практич­ної діяльності. Комп'ютерні дидактичні ігри сприяють створенню умов для самоорганізації дітей. Роль педагога в тому, щоб пов'язати всі структурні компоненти гри і найдо­цільніше використати її потенційні можливості. Адже молодші дошкільнята ще не в змозі самостійно про­водити гру, а старші могли б і самі впоратися, та не завжди хочуть виконувати всі вимоги. Як поєднати зусилля педагога та пізнавальну ді­яльність дітей під час проведення комп'ютерних ди­дактичних ігор? Насамперед потрібно приготувати необхідний матеріал. Не намагайтесь зробити все самі, залучайте дітей. Під час виготовлення необхід­ного матеріалу в окремому файлі дітям буде цікаво спостерігати, а за можливості і взяти участь у його створенні. Під час підготовки файла з дітьми обго­ворюється ігрове, завдання, правила, перебіг гри. Важливо, щоб діти чітко зрозуміли, що потрібно зробити, якого результату треба досягти ігрови­ми діями. Утім, пам'ятайте — це не самоціль!


Успішно виконаним ігрове завдання вважається лише за умови дотримання правил гри, куди вхо­дять норми поведінки при спільній діяльності. Якщо їм не надати належного значення і в центрі уваги ді­тей виявиться виграш, вони домагатимуться його за будь-якої ціни, а правила видаватимуться їм непо­трібними, а то й стануть перешкодою в досягненні успіху. Змінити таке ставлення дітей до правил гри допоможе ваша наполегливість та мотив: виграш не зараховується, якщо порушено правило гри. Вини­кає суперечність: якщо дотримуватися правил, важче досягти успіху, якщо ні — легше обіграти інших. Тоді в центрі уваги дітей з'являються такі моральні поняття, як чесність та справедливість стосовно одне до одного. Важлива умова результативного використання комп'ютерних дидактичних ігор — збереження по­слідовності в підготовці ігор. Насамперед мають враховуватися такі дидактичні принципи: доступ­ність, повторність, поступовість виконання завдань. Усі ці принципи передбачені в іграх, які пропонуються вашій увазі. Ці дидактичні ігри можуть розробити педагоги за умови знання програми Раіnt Brush та Місгоsoft Word з урахуванням програмових вимог та вікових особли­востей дітей.
Ігри з математики
Тир (на розвиток точності рухів).

Треба підготува­ти файл із зображенням схематичної рушниці та кіль­кох мішеней, різних за величиною. Завдання полягає в тому, що від рушниці до мішені слід вказати на­прямок польоту кулі. Лінія має бути прямою та тре­ба влучити в ціль (центр кола). Спочатку треба ви­користо- вувати піктограму «пряма лінія». Для усклад­нення — піктограма «олівець».


Впиши цифру.

У клітинку слід вписати пропущену цифру. Використовувати піктограму «текст».


Неоднакова кількість.


Предмети зображені удвох рядках: наприклад, у першому рядку шість трикут­ників, у другому — п'ять кружечків. Дитина має зро­бити так, щоб їх кількість стала неоднаковою. Вико­ристовувати піктограму «виділення» або піктограму «еліпс».


Упізнай мене.


Необхідно створити фігури за їх ознаками. Наприклад: створити фігуру, у якої чотири кути, чотири вершини, чотири сторони. Використову­вати піктограми «многокутники» та «еліпс».


Розмалюй.

Квадрат поділений на дев'ять кліти­нок. Його потрібно розмалювати червоним, зеленим і синім кольорами так, щоб у кожному рядку та стовп­чику були клітинки різного кольору. Використовувати піктограму «тло» («заливка»).
Ігри для розвитку сенсорних здібностейСприйняття кольору
Знайди квіточку для метелика.

Гра допомагає дитині закріпити назви окремих кольорів (червоний, синій, жовтий, білий). На екрані монітора зображені чотири великі квітки (червоного, синього, жовтого та білого кольорів). Внизу —чотири невеликих метелики таких самих кольорів. Вихователь пропонує дітям по­містити метеликів на квітку відповідного кольору так, щоб метелик заховався. Використовувати піктограму «виділення».


Прив'яжи стрічку до кульки.

Під час цієї гри діти закріплюють вміння порівнювати кольори, добирати однакові кольори з подальшою перевіркою. На екра­ні монітора зображені різнокольорові кульки, до яких прикріплені нерозфарбовані стрічки. Треба зафарбу­вати стрічку таким кольором, як і кулька. Використо­вувати піктограму «тло» («заливка»).

 Сприйняття форми


Домалюй фігуру.

Ця гра спрямована на закріп­лення уявлень дитини про різноманітні форми і їхні різновиди, а також розвиває здатність розрізняти форми; тренує дрібну моторику рук. Для гри потріб­но створити файл із зображенням фігур різної форми без однієї деталі. Малюку можна запропонувати на­звати фігуру і домалювати те, чого бракує. Викорис­товувати піктограму «многокутник» чи «пряма лінія».


Залатай килимок.

Дитина під час гри вчиться співвідносити форму предметів. Для гри треба при­готувати файл, у якому з одного боку зображений ки­лим з «дірочками» певної форми. На другій половині екрана — фігури певної форми. Дитина має знайти такі фігури, як б підійшли, щоб залатати килимок. Ви­користовувати піктограму «виділення». Сприймання величини


Звірята шикуються.

У цій грі вдосконалюються вміння розрізняти і впорядковувати предмети за ве­личиною. На екрані монітора зображені звірята різної висоти, під ними розташовані смужки, які за довжи­ною відповідають висоті звірів. Дітям розказують каз­ку: «В одному лісі жили звірята. Усі вони були різні: і маленькі, і великі. Якось лев, цар звірів, вирішив зі­брати всіх мешканців лісу і визначити, хто з них якої висоти: хто — найвищий, хто — найнижчий. Зібралися звірі біля лева і почали шикуватися в ряд від найниж­чого до найвищого. Штовхалися, сопіли, а вишикува­тися так і не змогли. Допоможи їм впоратися із цим завданням». Порадьте дитині вибрати першу найменшу смужку, потім — найменшу серед тих, що залишилися, тощо. Коли всі звірі вишикуються в ряд, запитайте малюка, хто ще з тварин міг би потрапити в цей ряд (треба назвати звірів маленьких, середніх і великих на зріст (за висотою)). Ту саму гру можна провести, запитуючи для при­кладу, хто найширший (чи найтовстіший) незалежно від зросту. У цьому випадку смужки мають відрізняти­ся одна від одної за шириною.


Побудуй піраміду.

Під час гри дитина вчиться співвідносити предмети за величиною. Готують файл із зображенням прямокутних смужок певної величи­ни у порядку зростання, розміщених не по порядку. Дитина має побудувати пірамідку, правильно доби­раючи смужки за величиною. Під час гри також за­кріплюються знання про кольори. Використовувати піктограму «виділення».


Одягни ляльку.

Дитина під час гри вчиться спів­відносити величину методом порівняння. Для гри тре­ба приготувати файл із зображенням двох чи трьох ляльок різної величини та капелюшки, які відповіда­ють кожній ляльці. Дитині пропонують дібрати за ве­личиною капелюшок кожній ляльці. Використовувати піктограму «виділення».

 

 

Автор: Людмила ДМИТРУК,

старший вихователь спеціального дошкільного

дитячого будинку, м. Рівне
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити