Головна Словник термінів
Всі терміни | По буквам: А Б В Г Д Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Я
Термін Визначення
Підкіркова дизартрія

Вид дизартрії, для якого характерно порушення м`язового тонусу, наявність гіперкінезів (порушення фанації та артикуляції), в наслідок ураження підкіркових відділів головного мозку.

Пам`ять

Психічний процес, який відображає досвід людини шляхом запам`ятовування, зберігання та відтворення.

Патогенез

1) Вчення про загальні закономірності розвитку, перебігу та кінця хвороби; 2) Механізм розвитку конкретної хвороби, патологічного процесу або стану.

Патологія

Наука, що вивчає закономірності виникнення і розвитку хвороб, окремих патологічних процесів і станів.

Патопсихологія

Галузь психології, в якій досліджуються закономірності змін психічної діяльності та характеристики особистості під час хвороби.

Педагогічна занедбаність

Стійке відхилення у свідомості й поведінці дитини, зумовлене негативним впливом середовища, недоліками виховання, прогалинами у навчанні.

Персеверація

Нав`язливе повторення одних і тих самих попередніх рухів, слів, фраз, образів, думок. Розрізняють моторну, сенсорну й інтелектуальну персеверацію.

Поведінка

Сукупність дій, здійснюваних індивідом у процесі взаємодії з середовищем; це зовнішній вияв психічної діяльності.

Постнатальний

Післяпологовий, післяродовий.

Потреба

Стан організму особистості, соціальної групи, суспільства в цілому, який залежить від об`єктивних умов їх існування і розвитку.

Просодика

Загальна назва таких ритміко-інтонаційних сторін мовлення, як висота, гучність голосового тону, тембр голосу, сила наголосу.

Псевдо-бульбарна дизартрія

Вид дизартрії, при якому спостерігається спастика м`язів, яка виникає в наслідок органічного ураження головного мозку (провідних шляхів).

Психіка

Здатність мозку відображати об'єктивну дійсність у формі відчуттів, уявлень, думок та інших суб'єктивних образів об'єктивного світу.

Психічні процеси

Окремі вияви психічної діяльності людини, які умовно можуть бути самостійними обєктами досліджень (відчуття, сприймання, мислення, память, увага, уява).

Психолінгвістика

Наука, в якій вивчаються мовленнєва діяльність, її сутність, внутрішня структурна організація (мовленнєві дії, розуміння та виникнення мовленнєвого висловлювання), взаємодія та взаємозумовленність понять "мова" та "мовлення", місце і роль мовленнєвої діяльності у загальному контексті інтелектуального процесу.

Психопатологія

Галузь медицини, яка вивчає хвороби психіки, їх причини, перебіг, запобігання й лікування.