Головна Ринолалія Ринолалія. Причини, механізми, основні форми порушення
Ринолалія. Причини, механізми, основні форми порушення
Понеділок, 06 червня 2011, 15:39

У класифікації численних мовленнєвих розладів ринолалія виступає самостійним мовленнєвим порушенням, оскільки вона відрізняється серед інших своєрідним комплексом симптомів. Ринолалія (від гр. rhinos - ніс, Lalia - мова) - це порушення як тембру голосу, так і звуковимови, обумовлене анатомо-фізіологічними дефектами мовленнєвого апарату.


Статистичні дані останніх десяти років свідчать про збільшен­ня кількості дітей з вродженими дефектами піднебіння. Поліморфність ознак та різноманітність проявів цієї вади, складні причинно-наслідкові зв'язки патогенетичних механізмів і до цього часу не дозволяють однозначно вирішувати питання як хірургіч­ного втручання, так і логотерапевтичного впливу на дитину. Сьогодні в Україні більшість хірургічних операцій відбувається у дітей у віці до 4-х років. За відповідних умов часто проводять­ся одномоментно дві операції - ураностафілопластика з хейлопластикою, або хейлоураностафілопластика. Підставою для про­ведення операцій в ранньому віці (інколи в декілька місяців життя дитини) послужили як науково обґрунтовані методики ранньо­го хірургічного втручання (М. Д. Дубов, 1960; І. Kaplan, 1974; І. Вarddach, 1980; Л. В. Харьков, 1992), так і висновки лого­педів про необхідність якомога ранішого подолання мовленнє­вих дефектів, як однієї з умов гармонійного розвитку дитини (М. Є. Хватцев, 1952; М. Зеєман, 1962; Н. І. Сєрєброва, 1969; А. Г. Іпполітова, 1983; І. І. Єрмакова, 1984). Перевагою ранніх операцій на піднебінні є виховання нормаль­ної артикуляції і фонації звуків мови в умовах правильного анатомо-фізіологічного співвідношення тканин твердого і м'якого піднебіння, глотки, язика, що виключає можливість перебігу основної зони артикуляції вглиб ротової порожнини. Ефективна у функціональному відношенні хейлоураностафілопластика вик­лючає підсилення гугнявості (назалізації).


При ринолалії артикуляція звуків і фонація суттєво відрізня­ються від норми. При нормальній фонації під час вимови всіх звуків, крім но­сових, у людини відбувається відокремлення носоглоткової і но­сової порожнини від глоткової і ротової. Ці порожнини розділяються піднебінно-глотковою змичкою, яка утворюється за рахунок скорочення м'язів м'якого піднебін­ня, бокової і задньої стінок глотки. Одночасно з рухами м'якого піднебіння при фонації потов­щення задньої стінки глотки (валик Пассавана), що сприяє кон­такту поверхні м'якого піднебіння з задньою стінкою глотки. Під час акту мовлення м'яке піднебіння безперервно опускаєть­ся і піднімається на різну висоту в залежності від звуків, що промовляються та від темпу мови. Сила піднебінно-глоткового змикання залежить від звуків, що вимовляються. Вона менша для голосних, ніж для приголосних. Найбільш слабка піднебінно-глоткова змичка спостерігається при вимові приголосного «в», сама сильна — при «с», яка в 6-7 разів сильніша, ніж при «а». При нормальній вимові назальних звуків м, м'; н, н' струмінь повітря вільно проходить в простір носового резонатора. В залежності від характеру порушення функції піднебінно-глоткової змички виділяються різні форми ринолалії. Ринолалія проявляється в трьох формах: відкритій, закритій, мішаній і за етіологією може бути органічною та функціональ­ною.


Відкрита ринолалія характеризується дефектною артикуля­цією і акустичним ефектом звуків мови: в момент мовлення струмінь проходить водночас і через рот, і через ніс, внаслідок чого виникає носовий резонанс при вимові всіх звуків. Аномаль­ний акустичний ефект створюється і специфічним тембром голо­су. Страждає основна ланка виразності мови - мелодико-інтонаційна сторона мови. Спостерігається слабкість голосу. Найбільш помітний і змінений тембр голосних «і», «у». Відкрита органічна ринолалія найчастіше є наслідком врод­женого дефекту піднебіння - щілин. Наявність щілини обумовлює повне або часткове з'єднання резонаторів: порожнин рота і носа. Внаслідок чого під час вимови порушується напрямок стру­меня повітря і внаслідок чого при утворенні звуків мови виникає специфічний назальний акустичний ефект. Відкрита органічна ринолалія із щілиною піднебіння характе­ризується своєрідним комплексом симптомів.


1.    Зміна положення і активності язика.

Язик стабілізується в слідуючому положенні: все тіло його відтягнуте назад (западає назад, до глотки), а корінь і спинка з силою доверху (відмічається підвищений тонус). Кінчик язика розвинений погано, часто паретичний. Внаслідок цього є доступними тільки елементарні рухи. Зміна положення є своєрідним пристосуванням дитини до дефекту. У 19% дітей закоротка під'язикова зв'язка (вуздечка).

2.    Порушення діяльності м'язів, що відповідають за рухи м'я­кого піднебіння.

Функції всіх м'язів, що піднімають м'яке піднебіння і утво­рюють між носовою і ротовою порожнинами, різко обмежені не тільки в момент мовлення, а навіть під час жування і ковтання. М'яке піднебіння або пасивне, або мало рухоме і не виконує своєї функції розмежування носової і ротової порожнин. Слизова обо­лонка глотки стає блідою, в'ялою, атрофічною. Змикання м'яко­го піднебіння і задньої стінки глотки не відбувається.


3.    Порушення взаємодії м'язів всього периферичного кінця мовнорухового аналізатора.

Насамперед відмічається порушення взаємодії артикуляторних і мімічних м'язів, що проявляється в зайвих рухах м'язів обличчя в процесі артикуляції. У дітей з вродженою щілиною навіть після хірургічного втру­чання ці труднощі не зникають. При наскрізних щілинах після хейлопластики залишаються рубці, що обмежують рухливість м'язів. Також спостерігаються особливості мовного дихання, повер­ховість, прискореність дихання. Страждає і направленість види­ху, а також ритмічність мовного дихання. Частіше у дітей з ринолалією спостерігається поверхове (грудне) дихання, порушуєть­ся співвідношення між вдихом та видихом. Всі ці симптоми по­мітно і суттєво утруднюють вимову дитини.


4.    Тотальне порушення звуковимови.

Всі звуки промовляються з носовим відтінком, причому дефектною є вимова голосних (для них потрібен самий велофаренгеальний (піднебінно-глотковий затвір)). Артикуляція ж приго­лосних звуків помітно наближається до відсутнього піднебінно-глоткового затвору, внаслідок чого всі звуки спотворюються і набувають неприродного звучання. Діти з ринолалією як компен­саторний засіб утворюють звуження на шляху струменя повітря, що видихується. Тоді свистячі і шиплячі звуки вимовляються з різким, неприємним відтінком. Таким чином, при органічній відкритій ринолалії щілина є фактором, що передує ряду інших патологічних змін в функції артикуляційного апарату, що підсилює мовленнєвий дефект. Зокрема, найбільш яскравою патологічною зміною є дефектне положення язика в роті і порушення взаємодії всього артикуля­ційного апарату. Таким чином, органічний дефект веде до функ­ціонального порушення праксису артикуляційного апарату. Органічна відкрита ринолалія буває вродженою та набутою. Основною причиною вродженої ринолалії є щілини м'якого і твердого піднебіння, вроджене закоротке м'яке піднебіння. Логопеду найскладніше виявити субмукозну, або приховану щілину. Для її виявлення слід звернути увагу на задню поверх­ню твердого піднебіння. Якщо з силою вимовити звук «а» з ши­роко відкритим ротом, ця поверхня злегка втягується у формі невеликого трикутника. Слизова оболонка в цьому місці затонка і має більш блідий колір. Ринолалія, обумовлена вродженими щілинами губи ,та підне­біння, є серйозною проблемою і для медицини, і для логопедії. Щілини належать до найбільш тяжких вад розвитку дитини. Набута відкрита ринолалія утворюється після травми ротової і носової порожнини або в результаті параліча м'якого піднебін­ня. Також — ушкодження язико-глоткового і блукаючого нервів, поранення, тиску пухлини. При функціональній відкритій ринолалії дефект мовлення найчастіше обумовлений:


 

  • гіпокінезом (недостатньою рухливістю) м'якого піднебіння (часті захворювання носоглотки і слабкості нервових імпульсів або загальна м'язова в'ялість);
  • порушенням контролю за власною мовою, якщо знижений слух або при наслідуванні назальній мові.Функціональна відкрита ринолалія може проявлятися при істеріях інколи як самостійний дефект, інколи як успадкований. Одна із функціональних форм - так звана «звична», відкрита ринолалія, що спостерігається, наприклад, після видалення ве­ликих аденоїдів, є результатом тривалого обмеження рухомості м'якого піднебіння. Функціональне обстеження при відкритій ринолалії не вияв­ляє органічних змін твердого та м'якого піднебінь. Ознакою фун­кціональної відкритої ринолалії є те, що тут, в основному, пору­шена вимова тільки голосних звуків, тоді як при вимові приго­лосних піднебінно-глоткове змикання нормальне і назалізації не відбувається. Прогноз при функціональній відкритій ринолалії більш благоприємний, ніж при органічній. Назальний тембр зникає після фоніатричних вправ, а порушення звуковимови виправляються звичайними логопедичними методами, що застосовуються при дислалії.


Закрита ринолалія (гугнявість) обумовлена направленістю мов­ного видиху тільки через рот, в результаті чого страждає артику­ляційна і акустична характеристика носових звуків м, м'; н, н' і тембр голосу. .Окрім спотвореної (збоченої) вимови носових при­голосних порушена і вимова голосних. Вона набуває неприрод­ного, мертвого відтінку. Причинами закритої ринолалії частіше є органічні зміни в носовій порожнині або функціональні розлади піднебінно-глот­кового змикання. Органічні зміни викликані хворобами, в ре­зультаті яких зменшується проходження повітря через ніс і утруднюється носове дихання. При органічній закритій ринолалії в першу чергу ліквідують причини, що порушують нормальне функціонування носової порожнини. З'являється правильне но­сове дихання - зникає дефект. Інколи потрібна допомога логопе­да. При функціональній закритій ринолалії спостерігається гіпер­функція м'якого піднебіння - воно завжди підняте і перешкод­жає Проходженню струменя повітря в ніс. Це явище частіше спо­стерігається при невротичних розладах у дітей.


Мішана ринолалія. Деякі автори (Зеєман М., Митринович-Моджиєвська А.) виділяють мішану ринолалію - це стан мови, що характеризується зниженим носовим резонансом під час вимови носових звуків і наявністю назального тембру (назалізованим голосом). Причиною є поєднання закритої носової порожнини (її непроходження) і недостатності піднебінно-глоткового контакту функ­ціонального і органічного проходження. Найбільш типовим є поєднання короткого м'якого піднебін­ня, підслизової його щілини та аденоїдних розрощень.


Висновки:

В класифікації мовленнєвих розладів ринолалію слід виділяти як самостійне «порушення, тому що вона характеризується своєрідним комплексом симптомів і може бути протипоставленою іншим порушенням мови. При ринолалії ведучим розладом виступає порушення як артикуляції, так і фонації звуків. Форми ринолалії виділяються за направленістю струменя повітря під час мовлення і за характером анатомічного дефекту. Найбільш розповсюдженою є відкрита ринолалія, що вини­кає з вродженим дефектом піднебіння. На дефекти мови при відкритій ринолалії, обумовленої щіли­нами піднебіння, впливають вторинні компенсаторні порушення, як то: патологічна стабілізація язика в ротовій порожнині, порушення взаємодії всіх м'язових груп периферичного кінця мовнорухового аналізатора, порушення діяльності м'язів м'яко­го піднебіння.Автор: Конопляста С. Ю.

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити