Головна Логопедам-практикам Використання новітніх технологій у роботі з подолання мовних недоліків у дітей з порушеннями мовлення
Використання новітніх технологій у роботі з подолання мовних недоліків у дітей з порушеннями мовлення
Вівторок, 10 травня 2011, 15:38

Дефекти мовлення малюків, які ті­шили батьків, з часом стають серйозною перешкодою в спілкуванні, гальмують розвиток, врешті-решт, перешкоджають навчанню в школі. Тому при наявності недоліків мовлення в дітей надзвичайно важливо, щоб батьки вчасно звернулися до логопеда.


Саме з того часу як батьки звернулися до логопеда і розпочинається робота з подо­лання мовленнєвих недоліків у дітей. Мета роботи кожного логопеда - усунення мовленнєвої патології. Усім відомо, що діти з нормальним мовленням швидше засвоюють у дитячому садку необхідні для навчання в школі матеріали: оволодіння звуковим аналізом та синтезом слів, граматичними категоріями, зв'язним мовленням. У дітей з мовленнєвою патологією ці процеси повільніші. Якщо з дитиною, яка має такий недолік, не працювати, то готов­ність до звукового аналізу в неї вдвічі нижча, ніж у нормальних дітей. Вона не зможе оволодіти в повному обсязі навичками письма та читання. Ось тому велика увага приділяється не тільки роботі над звуковимовою, але й над граматичними катего­ріями, зв'язним мовленням, аналізом та синтезом слів. Практика засвідчує, що мінімум труд­нощів мають у навчанні ті діти, які до школи мали високий рівень розвитку. Тому в дитячому садку важливо викли­кати в дітей інтерес до знань, спираючись на цікавий ігровий матеріал, розвивати:

 

 • пам'ять, увагу,
 • образне мислення,
 • логічне мислення (вміння порів­нювати, доводити, аналізувати, узагальню­вати),
 • творчі здібності, фантазію, уяву, тобто ті розумові здібності, що необхідні для успішного навчання у школі,
 • конструктивне (на геометричному матеріалі).Однак головним завданням є розвиток мови, вміння логічно висловлюватись, пере­конливо викладати свої думки. Це можливо тільки тоді, коли логопед творчо підходить до своєї праці, вико­ристовує новітні технології у роботі. Усі науковці, педагоги добре розу­міють, що сьогодні основою оновлення кожного ДНЗ є інноваційна педагогічна діяльність, а отже цільові, змістовні та процесуальні характеристики інноваційної освітньої системи моделюються на основі пріоритетних, гуманістично зорієнтованих педагогічних ідей і технологій та повинні бути спрямовані на актуалізацію освітніх потреб особистості. За сферою застосування інновації поді­ляються на управлінські, дидактичні, виховні тощо. Зупинимося на дидактичних та вихов­них інноваціях, які використовують у своїй роботі логопеди ДНЗ № 376 під час фрон­тальних занять та корекційної індивідуальної роботи.


По-перше, це дидактичні ігри, які склали наші логопеди з використанням криптограм, ізограм, піктограм, завдань у віршованій формі, казок, масажу, ауто­тренінгу, елементів йоги. Відзначимо, що показники інноваційного потенціалу педколективу ДНЗ № 376 дуже високі і залежать від:


 • сприйняття до нового;
 • готовності до освоєння нововведень;
 • ступеня новаторства педагогів.За характером матеріалу, який викорис­товується, дидактичні ігри умовно поділя­ються на ігри з предметами (пірамідками, матрьошками), настільно-друковані (лото, парні та розрізні картинки), словесні ігри. Головна особливість дидактичних ігор полягає в тому, що завдання проходять в ігровій формі. Діти, граючись, не підозрю­ють, що засвоюють певні знання, вчаться культурі спілкування. У дидактичних іграх дитина спостерігає, порівнює, класифікує предмети за певними ознаками, проводить доступний аналіз і синтез, робить узагаль­нення; вчиться розрізняти, називати і використовувати кольори тощо. Враховуючи психофізичні та мовлен­нєві особливості дітей з вадами мовлення, необхідно прагнути до максимального залучення в іграх всіх органів чуття (слуху, зору, дотику і навіть нюху й смаку). Під час проведення словесних дидактичних ігор малеча вдало використовує віршовані мініатюри у вигляді загадок, домовлянок, лічилок; короткі віршовані твори приваб­люють дітей співзвуччям. Криптограми, піктограми, ізограми, що використовуються під час роботи, дають можливість описати предмет, вивчити вірш, переказати текст, оволодіти рідною мовою, розширити уявлення про довкілля, збагатити слов­никовий запас. Використання піктограм, криптограм при складанні описових розпо­відей, допомагає дітям засвоїти порівняння предметів не в загальній формі (чим подібні або чим відрізняються предмети), а в диференційованій, порівнюючи предмети за формою, кольором, призначенням тощо.


По-друге, більш вищий щабель розу­міння відношень між предметами, ніж вико­ристання таблиць, схем, малюнків. Систем моделювання під час роботи з корекції мови багато (Л. Айдарова, В. Рєпкін та інші), але у своїй практиці педагоги ДНЗ № 376 більше уваги приділяють казковим сюжетам, які є не тільки джерелом народної мудрості, а й витоками розвитку емоцій, пізна­вальної сфери дитини дошкільного віку. Розповідаючи казки, логопед може супро­воджувати їх умовними малюнками-символами, де можуть бути використані кольорові геометричні фігури, що показують той чи інший персонаж, або інші символи.n Крім вищезазначених інноваційних прийомів кожен логопед використовує щось своє, нове в корекційній роботі. Так, логопед Т. Довбик вдало впро­ваджує в роботу над мовленням ігри з м'ячем. Вони допомагають урізноманітнити діяльність дітей на корекційному занятті за всіма розділами програми, а саме:


 • розвивають загальну та дрібну мото­рику, орієнтування у просторі;
 • допомагають проводити роботу над розвитком просодичних компонентів мов­лення;
 • регулюють силу та точність рухів;
 • активізують мимовільну увагу;
 • розвивають та нормалізують емо­ційно-вольову сферу, швидкість реакції, спритність.Вона розробила комплекс «розминка». Це вправи з м'ячем, які спрямовані, в першу чергу, на розвиток дрібної моторики пальців рук, а також ряд цікавих дидактичних ігор, що сприяють успішній роботі над звуковимовою, зв'язним мовленням, розвитком граматичної будови мовлення.
Велику увагу інноваційній діяльності в своїй роботі надає логопед Г. Малінкіна, яка використовує під час занять не тільки схематичні казки, ізограми, піктограми, а й працює над диханням та розслабленням м'язів, впроваджуючи нетрадиційні мето­дики східних лікарів: комплекс гімнас­тичних вправ за системою йоги, психо-гімнастику та вправи на релаксацію, поліфонатор. Все це дає можливість дитині, яка заїкається розслабити м'язи та говорити без зупинок. Логопед М. Шуль використовує у своїй роботі методику фонетичної ритміки: навчання дітей вимовляти звуки, склади та одночасне виконання рухів рук, голови, ніг, тулуба під музику.


Вашій увазі були запропо­новані деякі аспекти практичної роботи щодо розвитку мовлення в дітей дошкільного віку. Сподіваємося, що матеріал, який відображено, буде поштовхом до творчості, який допоможе логопедам вирішити в цікавій, доступній для дітей формі їх мовні проблеми.

 


Автор: Остапенко К. П.,
директор дошкільного навчального
закладу № 376 компенсуючого типу