Головна Діагностика Загальні відомості про симультанні синтези. Їхній розвиток у дітей з ПМР
Загальні відомості про симультанні синтези. Їхній розвиток у дітей з ПМР
Понеділок, 06 червня 2011, 17:08

І в зовнішній, і у внутрішній діяльності існує два плани діяльності - сукцесивний та симультанний. У сукцесивному плані представлена послідовність актів, а саме: послідовне сприймання системи звуків, ліній, складів, ритмів, мелодій або створення їх серійної   послідовності і запам'ятовування елементів схеми задачі, тексу, інструкції; створення серійної послідовності мовленнєвого висловлювання або математичного обчислювання.У симультанному плані (або інакше плані образу) відображено результат одночасного схоплення розрядної будови числа або складу слова, кількісних або просторових відношень; запам' ятовування схем, доводів, міркувань будь - якого осмисленого тексту; розуміння значення слів і системи відношень, які виражаються певними граматико - синтаксичними структурами. На перший погляд, зазначені плани діяльності можуть розглядатися як операції аналізу та синтезу. Однак при нормальному протіканні будь - якої форми психічної діяльності (в тому числі й навчальної) процеси сприймання та складні форми пізнавальної діяльності потребують спільної роботи аналізаторів для синтезу сигналів від різних аналізаторів у цілісні динамічні системи. У таких «зонах перекриття» синтетична діяльність відбувається на новому, вищому рівні, набуває загальних форм, що й дає змогу виділити два основні її види - симультанний і сукцесивний. Виходячи з цього положення, може бути визначений перелік спеціалізованих спільних груп, дій та операцій.


Так, симультанний вид синтезу забезпечує оволодіння: складом числа і слова: читання буквених комплексів і багатозначних чисел; розрізнення ритму, акордів; визначення місця звуку у просторі; запам'ятовування будь-якого осмисленого тексту; оволодіння системою відношень (арифметичних понять, граматичною системою), сприймання й розуміння лексико - граматичної системи мовлення та системи числових понять; створення адекватного образу світу. У свою чергу, достатній розвиток сукцесивного синтезу забезпечує визначення серійної послідовності ритмічних та тональних мелодій; серійної послідовності системи ліній, що утворюють геометричні фігури, букви, цифри; здійснення серійної організації мовленнєвого висловлювання і математичного обчислення; диференціацію слухових комплексів, їх послідовну організацію та здійснення кінетичних рухових мелодій. Результати проведеного дослідження, спрямованого на вивчення стану сформованості основних видів синтетичної діяльності, синтез окремих елементів у симультанні та сукцесивні групи може мати місце як при безпосередньому сприйманні, так і при утримуванні слідів попереднього досвіду в пам'яті, а також при виконанні складних інтелектуальних операцій і, таким чином, бути важливою передумовою для перцептивних і мнестичних процесів та для інтелектуальної діяльності.


Отже, здійснення відповідних видів навчальної діяльності забезпечуються відповідними видами   і рівнями синтетичної діяльності. Так, створення одночасних симультанних синтезів залежить    від рівня сформованості і функціонування зорового, вестибулярного і тактильного аналізаторів, робота яких, у свою чергу, визначається наявністю або відсутністю вад первинних,   вторинних і третинних ділянок потилично — тім'яних зон кори головного мозку. Однак, педагог не має інструменту для прямого впливу на ці ділянки головного мозку, тому таким інструментом стає непрямий, опосередкований шлях розвитку та корекції центральних відділів зорового, кінестетичного, тактильного, вестибулярного аналізаторів, що значною мірою визначають рівень розвитку просторового гнозису, який є основою диференціації предметів та відповідних їм елементів за формою, розташуванням у просторі, величиною, а також забезпечують належний рівень синтезу інформації, що надходить. Внаслідок цього у дітей формується здібність одночасно, цілісно сприймати комплекс предметів, фігур, малюнків, розуміти речення з частин, розташовувати сюжетні малюнки у певній послідовності. Оскільки, як встановлено дослідженнями, причиною невірного виконання цих завдань є не дефекти мислення в цілому, а вибіркове порушення саме симультанних синтезів, то формування їх (синтезів) складових сприятиме запобіганню виникнення у дітей труднощів формування конструювання, малювання, ліплення, уявлень про кількість, труднощів розуміння зв'язного (лінгвістичного та математичного) тексту, рахунку подумки, засвоєння розрядів чисел.


Нормальна перцепція простору й часу та функціонування акустичної сфери забезпечується лобною і лобно - скроневою ділянками кори головного мозку, що сприяє поширенню і поглибленню взаємодії "спеціалізованих" елементів у більш комплексні сукцесивні функціональні структури. Виявлені у дітей вибіркові вади деяких психічних (коркових) функцій можуть бути наслідком саме локальної недостатності цих областей кори, не порушуючи в цілому аналітико - синтетичної діяльності, призводить до вад сукцесивних синтезів. Тому планомірне, цілеспрямоване формування у дітей сукцесивних синтезів відіграє значну роль у забезпеченні    вироблення й збереження програм дій, у здатності міняти їх, пристосовуючи до зміни ситуації, та у можливості утримувати дії в межах заданої схеми, що суттєвим чином відіб'ється на учбовій діяльності, зокрема, на запобіганні труднощів при засвоєнні математики (особливо при вирішенні прикладів і задач, які потребують   трьох - чотирьох   операцій)   та зв'язного   лінгвістичного матеріалу. Крім того, недорозвиток сукцесивних синтезів також призводить до певної зміни поведінки: (загальної розгальмованості, імпульсивності, афективних спалахів) та особливостей працездатності (повільне включення у виконання завдання, потреба у додатковій стимуляції, труднощі у переключенні з однієї дії на іншу). У деяких випадках виникає кіненстетична апраксія, внаслідок якої у дітей недостатньо закріплюється зв'язок між фонемами та артикулемами, які її реалізують. У кінцевому результаті, це призводить до значних труднощів при навчанні дітей грамоті (пошуку потрібного руху для вимови відповідного звуку, зміни одного руху іншими, погане запам'ятовування букв). Все це додатково свідчить про необхідність планомірного розвитку сукцесивних синтезів.
 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити