Головна Алалія Характер і структура порушень засвоєння морфологічної системи мовлення
Характер і структура порушень засвоєння морфологічної системи мовлення
Понеділок, 06 червня 2011, 16:28

Процес формування морфологічних елементів мови і їх використання в мові моторними алаліками також проходить тривалу і складну дорогу розвитку. Опанувавши мінімальний словник, необхідний для спілкування, діти з моторною алалією намагаються за допомогою цього словника будувати елементарні вислови.

 

Як вже вказувалося, в процесі розвитку мовлення нормальних дітей наголошується період, коли, об'єднуючи слова в речення, дитина не оформлює їх граматично. Такі речення з'являються, згідно даним А.Н. Гвоздєва, в 1 рік 8-9 місяців. З 1 року 10 місяців починається граматичне оформлення речень. Проте не всі граматичні форми засвоюються відразу. Спочатку засвоюються граматичні категорії, виражаючі найбільш прості, наочно сприймані значення (категорія числа іменників, дієслів, суфікси зменшувальної і так далі); потім категорії, що позначають відношення між словами (відмінкові форми). Відмінною рисою цього періоду, по А.Н. Гвоздєву (особливо до 2—2,5 років), є вагання у вираженні синтаксичних і семантичних взаємин слів: то вони не мають зовнішнього оформлення (початок цього періоду), то ці зовнішні вирази в наявності. Одні синтаксичні стосунки мають граматичні вирази, інші не мають. Проте до 3 років нормальна дитина опановує флективну систему мови.


Процес опанування морфологічної системи мови у дітей з важкою формою моторної алалії розтягується на багато років. Нам довелося спостерігати дитину, що навчається в 8 класі мовленнєвої школи, в мовленні якої наголошувалися множинні помилки у використанні морфем. Це підтверджується також даними Л.Р Давидович, що дослідила особливості мовного розвитку підлітків із залишковими явищами моторній алалії. При цьому спостерігаються (особливо у дітей з III рівнем мовного недорозвинення) помилки, характерні і для всіх інших форм мовного недорозвинення: помилки в оформленні атипових форм множини іменників («стулы» замість стільці, «пальты» замість пальта), зсув відмінкових закінчень по типах відміни, а також родових закінчень прикметників, змішення відмінкових закінчень, що виражають родинні стосунки, нерівномірне засвоєння форм вираження відмінкових закінчень (пізніше формування орудного відмінка, заміна його називним; тривалий період формування преименного родового відмінка, заміна його називним), наприклад «букет квіти; набрав повну корзину гриби» і так далі Але при цьому в моторних алаліків відсоток вказаних помилок значно вищий, ніж у інших дітей.Проте наше дослідження свідчить, що названі помилки в моторних алаліків носять інший характер, чим у розумово відсталих дітей або у дітей із затримками психічного розвитку, про що піде мова далі. У даному ж випадку важливо показати, що саме специфічний механізм порушення засвоєння граматичної морфологічної системи мови у дітей з моторною алалією викликає у них специфічні, властиві лише ним, морфологічні помилки. На найбільш низьких рівнях мовного розвитку в моторних алаліків спостерігається морфологічна неоформленість слів в реченні (відсутність не лише непрямих, але навіть і нульових закінчень слів): «маси куси» (хлопчик їсть), «Уті паз» (качка плаває), «мама сі» (мама шиє), «Мачи ча» (хлопчик п'є чай) і так далі. Надалі під впливом спеціального навчання з'являються слова в нульовій початковій формі. У одних дітей цей період в умовах їх навчання і виховання в спеціальних установах продовжувався близько 2 років, в інших — триваліший період. Наприклад: Використання відмінкових форм (Вова М., 7 років)


Така мова свідчить про відсутність її морфологічного розчленовування. Надалі діти під впливом спеціального навчання опановують набір синтаксичних морфем (закінчень), але на цьому і подальших етапах з'являються інші характерні помилки. Як відомо, граматичне перетворення слів (тобто їх використання в тій або іншій непрямій формі, творення слів за допомогою суфіксів і приставок за зразком, даному педагогом) викликає необхідність операції звуковим і морфологічним складом слова, тобто до слова приєднується закінчення (сокира, але сокирою), суфікс або приставка. При цьому нерідко відбувається чергування або випадання голосних в кореневій частині слова, наприклад, заєць, але зайченя. У одних дітей з моторною алалією сам процес операції викликає надзвичайні труднощі — втрату морфологічних і фонетичних елементів слова або їх частин, у інших дітей, зважаючи на нестійкість звукового образу слова, необхідність додавання нових елементів викликає дезорганізацію звукового складу навіть вже добре засвоєних слів. В результаті вказаних причин наголошуються грубі спотворення морфологічного і складового складу слова в процесі граматичної словозміни і словотворення. Проілюструємо ці помилки: втрата або спотворення основи слова, втрата або спотворення його закінчення, інколи поєднання того і іншого в процесі словотворення.

В процесі словотворення допускаються грубі порушення морфологічної структури слова в цілому: при утворенні іменників діти можуть використовувати суфікс іменника і закінчення прикметника (наприклад, «песочинкая» замість піщинка), при утворенні прикметників втрачають його суфікс, але відтворюють закінчення (наприклад, «томатый» замість томатний). Вказані помилки займають значну питому вагу в загальній кількості помилок. Вони свідчать про недостатнє засвоєння дітьми морфологічної структури слова і гнучкості операцій, пов'язаних з її перетворенням. Особливо виражені ці явища у дітей з невисоким рівнем мовного розвитку, проте вони спостерігаються і на подальших етапах розвитку, виявляючись в складніших мовних умовах. Подібні помилки не характерні для інших форм мовного недорозвинення (при розумовій відсталості, затримці психічного розвитку), хоча в одиничних випадках і можуть зустрічатися у дітей, як правило, в тих лише випадках, коли при граматичному перетворенні слів відбуваються виражені зміни в кореневій частині слова, наприклад, «левленочек» — левеня при утворенні похідного слова від основного лев, «коштує на леду» при зміні слова лід. Але і цим не вичерпується своєрідність морфологічних помилок у дітей з моторною алалією. В деяких з них при граматичному оформленні слів і творенні похідних слів наголошується виражена варіабельність граматичних форм, коли для позначення одного і того ж значення дитя використовувало різні морфеми: як близькі, так і далекі за значенням.Сам по собі характер цих помилок свідчить про те, що дитя не в змозі вибрати відповідну морфему, хоча і може називати її, що само по собі заперечує моторний і фонетичний характер цих помилок на вказаному етапі розвитку. Діти в даному випадку вже володіли зовнішнім звуковим оформленням морфем. Таким чином, на цьому етапі виникала трудність іншого порядку — вибір морфеми для позначення значення, що розуміється дітьми. Більш того, як показали наші експериментальні дані, цей вибір виявляється порушеним і тоді, коли дитині пропонували відібрати з готових словоформ нормативну. Наприклад: дитя повинне було оцінити правильність вислову. Експериментатор запитував, чи можна сказати «Лисеня у лиса, лисиці, лисиці?» При цьому спеціальна увага дітей не фіксували на граматичному оформленні іменників; дитяті пропонували вибрати правильну відповідь із запропонованих варіантів, наприклад, відповісти на питання: «Як правильно сказати: лисеня у лиса, лисеня у лисиці, лисеня в лисиці?» У другому випадку увага дитяти прямо притягувалася до граматичного оформлення слів.


Таким чином, перевірялися відмінкові форми всіх непрямих відмінків. В результаті були отримані наступні дані. Діти вірно оцінили правильне і неправильне, з точки зору граматичного оформлення, словосполучення в 55% випадків і вибрали нормативну форму з пропонованих варіантів правильних і неправильних словоформ в 62%. Ці цифрові дані були отримані при обстеженні дітей, що знаходяться на III рівні мовного недорозвинення. Діти ж з нижчими рівнями мовного розвитку в переважній більшості випадків не могли вибрати нормативну форму, і їх відповіді були випадковими. Характерний, що контрольне обстеження розумове відсталих дітей показало, що вони оцінювали правильність вислову, орієнтуючись перш за все на його фактичний вміст, граматична оформлена вислову не потрапляла в полі їх аналізу. Так, на питання, чи можна так би мовити «Курчата в курка» (курочки), ці діти завжди давали позитивну відповідь. Що ж до вибору нормативної форми (як сказати правильно, курчата в курка або в курочки?), вони вибирали правильне оформлення. Труднощі вибору морфем ще виразніше є видимими у дітей з моторною алалією при словотворенні, що наводить до використання ненормативних способів морфологічної диференціації основних і похідних слів. Наведемо приклади назви дітьми дієслів доконаного і незавершеного виду по картинці (при назві цих дієслів експериментатором діти безпомилково показували відповідні картинки).Використання невідповідних суфіксів і приставок в значно більшій мірі відбивається на сенсі слова; чим неправильне використання синтаксичних морфем, тому діти в даних випадках помічають свої помилки, проте знайти потрібну морфему часто виявляються не в змозі. Ці факти свідчать, що діти з моторною алалією не засвоюють правил використання морфем відповідно до законів мови (не засвоюють морфологічних стереотипів), хоча і володіють їх набором на певному етапі розвитку.

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити